• Архив

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

  Заседания

  П О К А Н А

              УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

  За подпомагане дейността на развитието на ОУ „Д-р Петър Берон” – с.Желю войвода и за граждански контрол на управлението му и в изпълнение на чл. 7, ал.2 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от Министерство на образованието и науката, обн. ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г. предстои създаването на Обществен съвет към училището.

  Вярвайки в общия ни стремеж за постигане на устойчивост в развитието на училищните образователни политики и създадените традиции за съвместна работа с родителите, каня Вас на 11.12.2019 г. от 16:30 ч. в ОУ „Д-р Петър Берон”, за провеждане на събрание на родителите при следния дневен ред:

  • Запознаване с Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
  • Избор на състав/членове и резервни членове на Обществен съвет към ОУ „Д-р Петър Берон” с. Желю войвода

   

  РУМЯНА КИРАДЖИЕВА-КУРДОВА,

  ДИРЕКТОР НА ОУ „Д-р Петър Берон” – с. Желю войвода  П О К А Н А

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,
  За подпомагане дейността на развитието на ОУ „Д-р Петър Берон” – с.Желю войвода и за граждански контрол на управлението му и в изпълнение на чл. 7, ал.2 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от Министерство на образованието и науката, обн. ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г. предстои създаването на Обществен съвет към училището.
  Вярвайки в общия ни стремеж за постигане на устойчивост в развитието на училищните образователни политики и създадените традиции за съвместна работа с родителите, каня Вас на 20.11.2019 г. от 17,00 ч. в класната стая на Вашето дете, за провеждане на среща с родителите при следния дневен ред:
  – Функции и организация на дейността на Обществения съвет към ОУ „Д-р Петър Берон” – с.Желю войвода
  – Избор на двама представители от паралелка за участие в събранието на родителите за създаване и състав на Обществен съвет към ОУ „Д-р Петър Берон” – с.Желю войвода

  РУМЯНА КИРАДЖИЕВА-КУРДОВА,
  ДИРЕКТОР НА ОУ „Д-р Петър Берон” – с. Желю войвода


  СЪОБЩЕНИЕ

         На основание чл.19 ал.3 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ бр.75 от 27.09.2016 г., отправям към Вас искане за свикване на Обществения съвет за провеждане на редовно заседание на 22.01.2019г. от 16:00ч. в учителската стая на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода при следния дневен ред:

  • Информационна система – https://class.mon.bg за занимания по интереси съгласно Наредбата за приобщаващо образование –регистрация в системата на желаните от учениците и техните родители занимания по интереси на база проведено анкетно проучване

  Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода.

   

  РУМЯНА КИРАДЖИЕВА-КУРДОВА,

  ДИРЕКТОР НА ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕН“-С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА


  СЪОБЩЕНИЕ

         На основание чл.19 ал.3 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ бр.75 от 27.09.2016 г., отправям към Вас искане за свикване на Обществения съвет за провеждане на редовно заседание на 07.01.2019г. от 16:00ч. в учителската стая на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода при следния дневен ред:

  • Представяне на отчета за четвъртото тримесечие за изпълнение на бюджета на училището, даване на становище за изпълнението на бюджета за финансовата 2018г. и становище за разпределението на бюджета за финансовата 2019г. по дейности и размера на капиталовите разходи. съгласно чл. 269, ал.1, т.4 на ЗПУО.
  • Съгласуване предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишения на постъпленията над плащанията по бюджета на училището, съгласно чл. 269, ал.1, т.5 на ЗПУО.
  • Обсъждане на участие на ОУ“Д-р Петър Берон-с.Желю войвода“ в занимания по интереси съгласно Наредбата за приобщаващо образование

  Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода.

   

  РУМЯНА КИРАДЖИЕВА-КУРДОВА,

  ДИРЕКТОР НА ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“-С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА


  СЪОБЩЕНИЕ

          На основание чл.19 ал.3 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ бр.75 от 27.09.2016 г., отправям към Вас искане за свикване на Обществения съвет за провеждане на редовно заседание на 26.11.2018г. от 16:00ч. в учителската стая на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода при следния дневен ред:

  • Промяна в състава на Обществения съвет поради отписване или завършване на детето/ученика, чийто родител е член на същия по реда на чл.15, ал.1 т.2 и ал.2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
  • Избор на  Председател на Обществения съвет към ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода.

   Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода.

   

  РУМЯНА КИРАДЖИЕВА-КУРДОВА,

  ДИРЕКТОР НА ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“-С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА


  СЪОБЩЕНИЕ

          На основание чл.19 ал.3 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ бр.75 от 27.09.2016 г., отправям към Вас искане за свикване на Обществения съвет за провеждане на редовно заседание на 12.10.2018г. от 16:00ч. в учителската стая на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода при следния дневен ред:

  • Представяне на отчет за третото тримесечие за изпълнението на бюджета на ОУ  “Д-р Петър Берон “ – с. Желю войвода към 30.09.2018г .
  • Изготвяне на годишен отчет на Обществения съвет, съгласно чл.17, ал.1 от Правилника за Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към училищата, издаден от Министерство на образованието и науката

   Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода.

   

  РУМЯНА КИРАДЖИЕВА-КУРДОВА,

  ДИРЕКТОР НА ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“-С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА


  СЪОБЩЕНИЕ

          На основание чл.19 ал.3 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ бр.75 от 27.09.2016 г., отправям към Вас искане за свикване на Обществения съвет за провеждане на редовно заседание на 03.09.2018г. от 16:00ч. в учителската стая на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода при следния дневен ред:

  • Одобряване на актуализираната стратегия за развитие на ОУ“Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода
  • Избор на представител за участие в работата на педагогическия съвет при обсъждане на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.
  • Излъчване на представител в актуализирането и приемането на етичния кодекс на ОУ“Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода за учебната 20018/2019 година.

   Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода.

   

  РУМЯНА КИРАДЖИЕВА-КУРДОВА,

  ДИРЕКТОР НА ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“-С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА


  СЪОБЩЕНИЕ

          На основание чл.19 ал.3 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ бр.75 от 27.09.2016 г., отправям към Вас искане за свикване на Обществения съвет за провеждане на редовно заседание на 30.07.2018г. от 16:00ч. в учителската стая на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода при следния дневен ред:

  • Съгласуване избора на учебници и учебни комплекти за 3.клас и учебници за 7.клас за учебната 2018/2019 година.

   Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода.

   

  РУМЯНА КИРАДЖИЕВА-КУРДОВА,

  ДИРЕКТОР НА ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“-С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА


  СЪОБЩЕНИЕ

         На основание чл.19 ал.3 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ бр.75 от 27.09.2016 г., отправям към Вас искане за свикване на Обществения съвет за провеждане на редовно заседание на 03.07.2018г. от 16:00ч. в учителската стая на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода при следния дневен ред:

  • Съгласуване на училищния учебен план за учебната 2018/2019 година
  • Предлагане на политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от външното оценяване – 2017/2018 учебна година
  • Отчет за изпълнение на стратегията за развитие на ОУ“Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода 2016-2020 – за учебната 2017/2018
  • Представяне на отчет за второто тримесечие за изпълнението на бюджета на ОУ  “Д-р Петър Берон “ – с. Желю войвода към 30.06.2018г .

  Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода.

   

  РУМЯНА КИРАДЖИЕВА-КУРДОВА,

  ДИРЕКТОР НА ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“-С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА


  СЪОБЩЕНИЕ

         На основание чл.19 ал.3 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ бр.75 от 27.09.2016 г., отправям към Вас искане за свикване на Обществения съвет за провеждане на редовно заседание на 16.04.2018г. от 16:00ч. в учителската стая на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода при следния дневен ред:

  • Даване на становище по първия тримесечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2018г.

  Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода.

  РУМЯНА КИРАДЖИЕВА-КУРДОВА,

  ДИРЕКТОР НА ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“-С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА


  СЪОБЩЕНИЕ

         На основание чл.19 ал.3 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ бр.75 от 27.09.2016 г., отправям към Вас искане за свикване на Обществения съвет за провеждане на редовно заседание на 09.03.2018г. от 16:00ч. в учителската стая на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода при следния дневен ред:

  • Даване на становище по училищния план-приема за учебната 2018/2019 година.

   Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода.

   

  РУМЯНА КИРАДЖИЕВА-КУРДОВА,

  ДИРЕКТОР НА ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“-С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА


  СЪОБЩЕНИЕ

         На основание чл.19 ал.3 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ бр.75 от 27.09.2016 г., отправям към Вас искане за свикване на Обществения съвет за провеждане на редовно заседание на 15.02.2018г. от 16:00ч. в учителската стая на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода при следния дневен ред:

  •  Съгласуване избора на учебници и учебни комплекти за 1.клас за учебната 2018/2019 година.
  • Проект на бюджета на ОУ“Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода за 2018г.

   Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода.

   

  РУМЯНА КИРАДЖИЕВА-КУРДОВА,

  ДИРЕКТОР НА ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“-С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА


  СЪОБЩЕНИЕ

         На основание чл.19 ал.3 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ бр.75 от 27.09.2016 г., отправям към Вас искане за свикване на Обществения съвет за провеждане на редовно заседание на 04.01.2018г. от 16:00ч. в учителската стая на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода при следния дневен ред:

  • Представяне на отчета за четвъртото тримесечие за изпълнение на бюджета на училището, даване на становище за изпълнението на бюджета за финансовата 2017г. и становище за разпределението на бюджета за финансовата 2018г. по дейности и размера на капиталовите разходи. съгласно чл. 269, ал.1, т.4 на ЗПУО.
  • Съгласуване предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишения на постъпленията над плащанията по бюджета на училището, съгласно чл. 269, ал.1, т.5 на ЗПУО.
  • Обсъждане на участие на ОУ“Д-р Петър Берон-с.Желю войвода“ в процедура за кандидатстване с проект за иновация за включване в мрежа на иновативните училища в област Иновативни елементи по отношение на Иновативни методи на преподаване и образователна среда за учебната 2018/2019 година

  Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода.

   

  РУМЯНА КИРАДЖИЕВА-КУРДОВА,

  ДИРЕКТОР НА ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“-С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА


  СЪОБЩЕНИЕ

          На основание чл.19 ал.3 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ бр.75 от 27.09.2016 г., отправям към Вас искане за свикване на Обществения съвет за провеждане на редовно заседание на 09.10.2017г. от 16:00ч. в учителската стая на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода при следния дневен ред:

  • Представяне на тримесечния отчет за изпълнението на бюджета на училището, съгласно чл.269, ал.1, т.4 на ЗПУО
  • Изготвяне на годишен отчет на Обществения съвет, съгласно чл.17, ал.1 от Правилника за Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към училищата, издаден от Министерство на образованието и науката

   Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода.

  РУМЯНА КИРАДЖИЕВА-КУРДОВА,

  ДИРЕКТОР НА ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“-С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

   


  СЪОБЩЕНИЕ

          На основание чл.19 ал.3 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ бр.75 от 27.09.2016 г., отправям към Вас искане за свикване на Обществения съвет за провеждане на редовно заседание на 21.09.2017г. от 16:00ч. в учителската стая на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода при следния дневен ред:

  • Излъчване на представител на родителите за участие в съвета за обществен мониторинг „Твоят час“ в изпълнение на чл.2, ал.4 от Инструкцията за изпълнение на дейностите по проект BG5M2OP0012.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности /Твоят час/“-фаза 2.

   Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода.

   

  РУМЯНА КИРАДЖИЕВА-КУРДОВА,

  ДИРЕКТОР НА ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“-С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА


  СЪОБЩЕНИЕ

          На основание чл.19 ал.3 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ бр.75 от 27.09.2016 г., отправям към Вас искане за свикване на Обществения съвет за провеждане на редовно заседание на 04.09.2017г. от 12:00ч. в учителската стая на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода при следния дневен ред:

  • Съгласуване на училищния учебен план за учебната 2017/2018 година 
  • Одобрение на Стратегията за развитие на ОУ“Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението ѝ.
  • Избор на представител за участие в работата на педагогическия съвет при обсъждане на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.
  • Участие в създаването и приемането на етичния кодекс на ОУ“Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода.
  • Предлагане на политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от външното оценяване – 2016/2017 учебна година

   Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода.

   

  РУМЯНА КИРАДЖИЕВА-КУРДОВА,

  ДИРЕКТОР НА ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“-С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА


  СЪОБЩЕНИЕ

          На основание чл.19 ал.3 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ бр.75 от 27.09.2016 г., отправям към Вас искане за свикване на Обществения съвет за провеждане на редовно заседание на 21.08.2017г. от 16:00ч. в учителската стая на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода при следния дневен ред:

  • Съгласуване избора на учебници и учебни комплекти за 2.клас и учебници за 6.клас за учебната 2017/2018 година.

   Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода.

   

  РУМЯНА КИРАДЖИЕВА-КУРДОВА,

  ДИРЕКТОР НА ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“-С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА


  СЪОБЩЕНИЕ

          На основание чл.19 ал.3 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ бр.75 от 27.09.2016 г., отправям към Вас искане за свикване на Обществения съвет за провеждане на редовно заседание на 02.08.2017г. от 16:00ч. в учителската стая на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода при следния дневен ред:

  • Промяна в състава на Обществения съвет поради отписване или завършване на детето/ученика, чийто родител е член на същия по реда на чл.15, ал.1 т.1 и ал.2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

   Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода.

   

  РУМЯНА КИРАДЖИЕВА-КУРДОВА,

  ДИРЕКТОР НА ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“-С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА


  СЪОБЩЕНИЕ

          На основание чл.19 ал.3 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн.ДВ бр.75 от 27.09.2016 г., отправям към Вас искане за свикване на Обществения съвет за провеждане на редовно заседание на 14.07.2017г. от 16:00ч. в учителската стая на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода при следния дневен ред:

  • Представяне на отчет за второто тримесечие за изпълнение на бюджета на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода към 30.06.2017г.
  • Съгласуване състава на съвета „Твоят час“, относно представители на родителите за 2017/2018 г., съгласно чл.29 ал.4 от ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“  и Заповед № РД-09-464/21.06.2017г. на директора на ОУ  “Д-р Петър Берон “ – с. Желю войвода, на основание чл.259 ал.1 от ЗПУО.

   Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода.

   

  РУМЯНА КИРАДЖИЕВА-КУРДОВА,

  ДИРЕКТОР НА ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“-С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА


  СЪОБЩЕНИЕ

          На основание чл.19 ал.3 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн.ДВ бр.75 от 27.09.2016 г., отправям към Вас искане за свикване на Обществения съвет за провеждане на редовно заседание на 25.04.2017г. от 16:00ч. в учителската стая на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода при следния дневен ред:

  • Даване на становище за тримесечен отчет за изпълнение на бюджета на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода към 31.03.2017г.

   Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода.

   

  РУМЯНА КИРАДЖИЕВА-КУРДОВА,

  ДИРЕКТОР НА ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“-С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА


  СЪОБЩЕНИЕ

          За подпомагане дейността на развитието на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода и за граждански контрол на управлението му и в изпълнение на чл. 19, ал.3 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от Министерство на образованието и науката, обн. ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г. предстои трето заседание на Обществения съвет към училището.

  Вярвайки в общия ни стремеж за постигане на устойчивост в развитието на училищните образователни политики и създадените традиции за съвместна работа с родителите, Ви уведомяваме, че на 10.03.2017 г. от 16,00 ч. в Учителската стая на училището, ул. „Съби Димитров“ № 35, ще се проведе Заседание при следния дневен ред:

  • Даване на становище по училищния план-приема за учебната 2017/2018 година.
  • Съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти за 1.клас и учебниците за 5.клас, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците.

  Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода.

   

  РУМЯНА КИРАДЖИЕВА-КУРДОВА,

  ДИРЕКТОР НА ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“-С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА


  СЪОБЩЕНИЕ

          За подпомагане дейността на развитието на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода и за граждански контрол на управлението му и в изпълнение на чл. 19, ал.3 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от Министерство на образованието и науката, обн. ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г. предстои второ заседание на Обществения съвет към училището.

  Вярвайки в общия ни стремеж за постигане на устойчивост в развитието на училищните образователни политики и създадените традиции за съвместна работа с родителите, Ви уведомяваме, че на 02.02.2017 г. от 16,00 ч. в Учителската стая на училището, ул. „Съби Димитров“ № 35, ще се проведе Заседание при следния дневен ред:

  • Съгласуване предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишения на постъпленията над плащанията по бюджета на училището.
  • Даване на становище за изпълнението на бюджета за финансовата 2016г. и становище за разпределението на бюджета за финансовата 2017г. по дейности и размера на капиталовите разходи.

  Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода.

   

  РУМЯНА КИРАДЖИЕВА-КУРДОВА,

  ДИРЕКТОР НА ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“-С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА


  СЪОБЩЕНИЕ

          За подпомагане дейността на развитието на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода и за граждански контрол на управлението му и в изпълнение на чл. 20, ал.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от Министерство на образованието и науката, обн. ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г. предстои първо заседание на Обществения съвет към училището.

  Вярвайки в общия ни стремеж за постигане на устойчивост в развитието на училищните образователни политики и създадените традиции за съвместна работа с родителите, Ви уведомяваме, че на 16.01.2017 г. от 16,00 ч. в Учителската стая на училището, ул. „Съби Димитров“ № 35, ще се проведе Заседание при следния дневен ред:

  • Избор на  Председател и Секретар на Обществения съвет към ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода.
  • Приемане на Правилник за работа на обществения съвет към ОУ„Д-р Петър Берон“ – с.Желю войвода;

  Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода.

   

  РУМЯНА КИРАДЖИЕВА-КУРДОВА,

  ДИРЕКТОР НА ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“-С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА


  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

  За подпомагане дейността на развитието на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода и за граждански контрол на управлението му и в изпълнение на чл. 7, ал.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от Министерство на образованието и науката, обн. ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г. предстои създаването на Обществен съвет към училището.

  Вярвайки в общия ни стремеж за постигане на устойчивост в развитието на училищните образователни политики и създадените традиции за съвместна работа с родителите, каня Вас на 19.12.2016 г. от 16,00 ч. в Учителската стая, ул. „Съби Димитров“ № 35, за провеждане на събрание на родителите при следния дневен ред:

  • Запознаване с Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

  • Избор на  състав/членове и резервни членове на Обществен съвет към ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода.

  Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода.

   

  РУМЯНА КИРАДЖИЕВА-КУРДОВА,

  ДИРЕКТОР НА ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“-С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА


  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

  За подпомагане развитието на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода и за граждански контрол на управлението му и в изпълнение на Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от Министерство на образованието и науката, обн. ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г. предстои създаването на Обществен съвет към училището.

  Вярвайки в общия ни стремеж за постигане на устойчивост в развитието на училищните образователни политики и създадените традиции за съвместна работа с родителите, каня Вас на 21.11.2016г. от 16,00 ч. в класната стая на Вашето дете, ул. „Съби Димитров“ № 35, за провеждане на среща при следния дневен ред:

  • Функции и организация на дейността на Обществения съвет към ОУ„Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода.
  • Избор на двама представители от паралелка за участие в събранието на родителите за създаване и състав на Обществен съвет към ОУ„Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода.

  Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на ОУ„Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода.

   

  РУМЯНА КИРАДЖИЕВА-КУРДОВА,

  ДИРЕКТОР НА ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“-С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА


  Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com.
  Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.
  Вижте нашите курсове за учители с кредити на kursove.teacher.bg.