• Архив

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

  Защита на личните данни

  ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  Настоящото съобщение има за цел да Ви информира за извършваните от ОУ „ Д-р Петър Берон”-с.Желю войвода дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

  • Данни за администратора и за контакт с него

  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ Д-р Петър Берон”-с.Желю войвода,общ.Сливен,обл.Сливен  е администратор на личните данни, които се обработват при или по повод осъществяване на възложените й от закона правомощия, като седалището и адресът на управление на училището са: с.Желю войвода, ул.Съби Димитров 35 – на който адрес може да изпращате по пощата искания до училището като администратор на данни или лично да подадете исканията си в канцеларията на училището.

  Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: info-2000138@edu.mon.bg

  • Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните

  С Длъжностното лице за защита на данните на ОУ „ Д-р Петър Берон”-с.Желю войвода може да се свържете на електронен адрес: v.dobrev@abv.bg , като в съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.

  • Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни

  ОУ „ Д-р Петър Берон”-с.Желю войвода осъществява правомощията, предвидени в Закона за предучилищното и училищното образование и други нормативни актове, при което обработва лични данни във връзка със следните основни дейности:

  Водене на регистри на:

  • Ученици

  •  Персонал

  • Родители

  • Доставчици

  • Дипломи/Удостоверения

  • Пропускателен режим

  • Видеонаблюдение

              Извършване на действия по обработка документите на ученици, родители, персонал, доставчици и други лица, основно в изпълнение на свои законови задължения – основание за обработване на данни по чл. 6, пар. 1, б. „в“ и „д“ от Регламента. В тези случаи обработваните данни са свързани с физическата идентичност на субекта, икономическа идентичност, социалната идентичност, семейната идентичност, данни за съдебното минало, данни относно здравословното състояние и се използват за целите, за които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт.

              За целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и финансово-счетоводната отчетност, ОУ „ Д-р Петър Берон”-с.Желю войвода обработва лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ и чл. 9, пар. 2, б. „б“ от Регламента на кандидати за работа, служители и физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори. Категориите обработвани данни са относно физическата и социалната, семейната и икономическата идентичност данни за съдебното минало и здравословното състояние на лицата.

              Когато ОУ „ Д-р Петър Берон”-с.Желю войвода обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

              Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

  • Категории получатели на данни извън ОУ „ Д-р Петър Берон”-с.Желю войвода

  ОУ „ Д-р Петър Берон”-с.Желю войвода не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

  Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

  • Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (МОН, РУО, НАП, НОИ, МВР, и др.);

  • Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения;

  Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.

  • Срок за съхранение на данните

  Като администратор на данни ОУ „ Д-р Петър Берон”-с.Желю войвода обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото  законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

  Съхраняването на данните е според вида на данните, определящи законовото задължение за обработването, включително съхраняването им.

  • Права на физическите лица-субекти на данни

  Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

  • Право на достъп;

  • Право на коригиране на неточни или непълни данни;

  • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

  • Право на ограничение на обработването;

  • Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

  • Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

  • Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

  Горните права може да упражните чрез отправено искане до ОУ „ Д-р Петър Берон”-с.Желю войвода (писмено или по електронен път) в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на училището.

  • Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда

  Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до Административен съд.

  • Предаване на лични данни в трети страни или международни организации

  ОУ „ Д-р Петър Берон”-с.Желю войвода не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации.

  • Въведени от ОУ „ Д-р Петър Берон”-с.Желю войвода мерки за защита на личните данни.

  С Вътрешни правила на ОУ „ Д-р Петър Берон”-с.Желю войвода за мерките за защита на личните данни, са въведени мерки за ефективна защита на обработваните лични и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

  Допълнителна информация за мерките за защита на личните данни в ОУ „ Д-р Петър Берон”-с.Желю войвода, може да получите от Длъжностното лице по защита на данните на ОУ „ Д-р Петър Берон”-с.Желю войвода.


  Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com.
  Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.
  Вижте нашите курсове за учители с кредити на kursove.teacher.bg.