• Архив

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

  На основание Решение № 601 на Министерския съвет от 17 август 2022 година за приемане на Списък на иновативните училища за учебната 2022/2023 година, ОУ“Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода продължава да бъде иновативно училище.

  Проектът, който училището ще реализира в рамките на 2022/2026 е свързан с ограмотяване на учениците и формиране на дигитални компетентност и се нарича „Заедно можем повече“.

  ОПИСАНИЕ НА ИНОВАЦИЯТА

                Иновацията е свързана с използване на различни методи на преподаване в училище, за ученици от 1-ри до 4-ти клас, които ще изучават „БЕЛ- Заедно можем повече“ в часове по „Български език и литература“ – ФУЧ, 32/34 часа/1 седмично/ за формиране на езикови и дигитални компетентности.
  Иновативният подход ще се организира от 1 до 4 клас с нарастваща трудност, за всеки отделен клас. Учебното съдържание ще е структурирано в 32/34 учебни теми. Поставя се началото на формиране на езикови и дигитални компетентности , които следва да бъдат надграждани през всеки един от етапите на обучение в начален етап.
               Четирите основни ядра за подобряване на езиковите компетентности, паралелно с формиране на дигиталните компетентности включват:
  1 ядро: Разбиране на Българския език – зона Монитор – ще се използват интерактивни игри за проверка на усета за граматическа правилност на речта и др
  2 ядро: Фонологично осъзнаване – зона Слушалки – ще се използват интерактивни игри за фонологично осъзнаване и др.
  3 ядро: Четене на български език – зона Робот – ще си използват интерактивни игри за четене на равнището на сричката, на думата и на изречението на български език.
  4 ядро: Писане на български език – зона Таблет – ще се използват интерактивни игри за писане на многосрични думи чрез подреждане на срички, чрез подреждане на букви и допълване на изречения след предварително направен избор. Доказано е, че дигиталните умения и знания от най-ранна възраст, способстват за развитието на творческото, креативно и логическо мислене.
  „БЕЛ – заедно можем повече“ е иновативна идея, чиято амбиция е да мотивира и поощри развитието на езиковите компетентности на учениците, без да налага санкции и ограничения.
             Дигиталните компетентности са обособени в 4 нива, а процесът по подобряване на езиковите компетентности по български език ще се основава на работа върху четирите основни ядра на комуникация в този възрастов период използвайки пълноценно възможностите на дигиталните устройства.
  1 ниво – 1 клас
  Включва: Формиране на дигитални компетентности акцентира върху формиране на базови умения за работа с инструменти на графичен редактор, работа с клавиатура, възпроизвеждане на звукова и видео информация.
  2 ниво – 2 клас
  Включва: Надграждане знанията и уменията на учениците за работа с графичен редактор. Стартира работата с текстова информация – въвеждане и редактиране на текст.
  3 ниво – 3 клас
  Включва: Задълбочаване знанията за работа с графичен редактор. Формират се по-задълбочени знания и умения за работа с текстов редактор.
  4 ниво – 4 клас
  Включва: Затвърждаване и надграждане знанията и уменията на учениците за работа с графика, текст, звук, видео и мултимедийна информация. Акцентира се на проектната дейност. Формират се презентационни умения.
               В часовете ще се възпитава увереност, постоянство, любов към усвояването на нови знания и умения, както и състезателен дух. Въведена е система, която да отразява постиженията на всеки ученик, която е помощно средство в образователния процес.
               Комплектът за всеки ученик съдържа мотивационна книжка на постиженията „БЕЛ-Заедно можем повече” . В края на всеки срок се предоставя на родителите, за да могат да се запознаят с постиженията на своите деца. За цялата група има общо табло, наречено Табло на постиженията с брой позиции, съответстващ на броя на учениците в клас. На него са изписани имената на им и техните резултати. Резултатът е броят на получените печати в книжката на постиженията.

  ОСНОВНИ ЦЕЛИ

  Чрез експериментиране на разнообразни техники за подобряване на езиковите компетентности по БЕЛ с помощта на информационните технологии и стимулиране на екипната работа, с учениците от I до IV клас, обучението цели:

  1. Повишаване на постиженията по БЕЛ – Използване на основните информационни дейности при изпълнение на разнообразни учебни задачи за подобряване на езиковите компетентности по БЕЛ за ученици от 1 до 4 клас, за които българският език не е майчин.

  2. Формиране на критично мислене и увереност в себе си

  3. Повишаване на мотивацията за учене

  4. Получаване на удовлетвореност от ученето

  5. Превръщане на учебния процес в творчески 6. Използване на множество електронни ресурси

  Ще се използва интерактивна и адаптивна обучителна система, проектен подход и „учене чрез преживяване“.

   
  На основание Решение № 472 на Министерския съвет от 09 юли 2018 година за приемане на Списък на иновативните училища за учебната 2018/2019 година, ОУ“Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода получи статут на иновативно училище.

  Проектът, който училището реализира в рамките на 2018/2022 е свързан с въвеждането на допълнителни часове по „Информационни технологии“ и се нарича „ИТ Знайко“.

  ОПИСАНИЕ НА ИНОВАЦИЯТА

  Иновацията обхвана периода 2018/2022 г. Водеща роля при нейното реализиране е въвеждането на иновация по отношение използваните методите на преподаване в училище, за ученици от 2-ри до 4-ти клас, които ще изучават „Информационни технологии – IT Знайко“ – ФУЧ, 32 часа/1 седмично/. Ще използваме нова, модерна образователна среда – а именно, ще внедрим използването на адаптивна система за обучение , която се нагажда съгласно индивидуалните познания и умения на всяко дете. В процеса на обучение всяко дете ще получава индивидуална помощ и адаптирани по трудност задачи – съгласно собствените си нужди от обучение. Игровият подход е изключително подходящ и това гарантира: заинтересованост у децата, задържане на техния интерес, постигане на по-високи и трайни резултати.

  Обучението по „Информационни технологии – IT Знайко“ ще се прилага за всички ученици от: 2018/2019 – от II до III клас 2019/2020 – от II до IV клас 2020/2021 – от II до IV клас 2021/2022 – от II до IV клас.

   

  ОСНОВНИ ЦЕЛИ

  • Осъзнаване ролята и значението на компютърните системи и информационни технологии в живота на хората.

  • Използване на основните информационни дейности при изпълнение на разнообразни учебни задачи.

  • Усъвършенстване на практически умения за използване на приложни програми.

  • Спазване на основни здравни и етични правила при работа с компютър.

  • Стимулиране и съхраняване на естествената любознателност на учениците при работа с компютъра и желание за експериментиране при изпълнение на учебни задачи.


  Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com.
  Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.
  Вижте нашите курсове за учители с кредити на kursove.teacher.bg.